logo Středisko Sociálních Služeb ve Frenštátě p. R.

:: Pečovatelská služba >> Více o službě

Cílová skupina:

Naše služby jsou určeny seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří bydlí na území města Frenštátu pod Radhoštěm a jsou:

1. částečně samostatní a potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb a tuto pomoc jim nemohou nebo nechtějí zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby,

2. převážně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby, pokud je péče o takto nesoběstačného člověka zajišťována pečovatelskou službou v součinnosti např. s rodinou, ošetřujícím lékařem, zdravotní domácí péči či dalšími pomáhajícími organizacemi.

K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít v těchto případech:

1. pokud nezajišťujeme službu, o kterou osoba žádá,

2. pokud je naplněna kapacita pečovatelské služby.

Naplňování základního poslání Pečovatelské služby vychází z následujících principů:

1. zachování důstojnosti - k uživateli přistupujeme v duchu rovnocenného partnerství, které se zakládá na stejné lidské důstojnosti každého člověka, a to bez ohledu na situaci, ve které se nachází.

2. dodržování práv uživatelů - chráníme základní lidská práva uživatelů, jejich právo na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Uživatele podporujeme v uplatňování svých práv.

3. podpora samostatnosti a soběstačnosti - s ohledem na věk, zdravotní i jiná omezení uživatelů usilujeme o zachování jejich nezávislosti a co nejvyšší míry samostatnosti.

4. individuální přístup - každý uživatel je pro nás jedinečnou osobností s vlastními potřebami. Proto službu plánujeme společně s uživatelem tak, aby podporovala naplňování jeho potřeb a posilovala partnerství mezi uživatelem a pracovníky PS.

5. naslouchání - vytváříme prostředí, ve kterém si jsou uživatelé našich služeb jisti, že jsme tady s nimi a pro ně, že je chápeme a zajímáme se o ně, že nám stojí za to, aby jim bylo nasloucháno.

6. spolehlivost - pečovatelskou službu poskytujeme takovým způsobem, aby mohli mít uživatelé v pracovníky důvěru a jistotu, že jimi požadovaná služba bude provedena v dohodnutém čase a rozsahu.

7. odbornost, kvalita - jsme vzděláváni pro práci s uživateli pečovatelské služby, zvyšujeme své dovednosti a znalosti potřebné pro poskytování sociální služby. Kvalitu služby pravidelně ověřujeme.

Cíle Služby:

1. Individuálně zaměřená a dosažitelná služba

1.1 Analýza potřebnosti služby o víkendech a rozšíření rozsahu působnosti PS o okrajové části města – obec Trojanovice

1.2 Fungující systém IP – aktualizace IP, kontrola smluv a dodatků, podpora ve využívání veřejných služeb

1.3 Definovat nepříznivou sociální situaci uživatele PS

2. Stabilní služba, o které jsou uživatelé i veřejnost informováni

2.1 Zvyšování informovanosti klientů a veřejnosti o službě (tisková mluvčí města, místní TV Beskyd, pravidelný roznos letáků o službě včetně nových míst za účelem větší informovanosti lidí v terénu (mimo DPS).

2.2 Prezentace služby na Dni města Frenštát pod Radhoštěm a při Dni otevřených dveří OSSSS

3. Služba, jejíž kvalita stále roste

3.1 Revize a aktualizace SQ, metodik a pracovních postupů - dle nutnosti změny v dané metodice a v souladu se změnou zákona o SS

3.2 Ekonomicky dostupnější úpravy (výměna bojleru ve SOH v DPS Martinská čtvrť a revitalizace sušárny v sídle PS, kde se suší prádlo klientů)

nahoru

© Středisko sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm.
All rights reserved. 2009-2020

O nás | Pečovatelská služba | NZDM Klub Kryt | Terénní práce | Azylová ubytovna s noclehárnou
Klub důchodců | Podporují nás | Kontakty | Odkazy

Created by: Michal Pustka Design by: DALIart