logo Středisko Sociálních Služeb ve Frenštátě p. R.

:: Terenní sociální práce >> Více o službě

Cílová skupina:

Osoby starší 18 let v obtížné životní situaci - zejména se jedná o ztrátu bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení a domova, špatnou finanční situaci, nezaměstnanost a sociální izolaci; která omezuje nebo by mohla omezit jejich začlenění do společnosti.

Služba je poskytována na území města Frenštátu pod Radhoštěm.

Situace kdy může dojít k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb:

1. službu o kterou zájemce žádá neposkytujeme

2. nemáme dostatečnou kapacitu k zajištění služby o kterou zájemce žádá.

3. zájemce o službu nepatří do cílové skupiny

Principy na jejichž základě je sociální služba Terénní programy poskytována:

1. nízkoprahovost - snažíme o co největší dostupnost služby. Služba je poskytovaná zdarma, lze ji poskytovat anonymně, na základě ústní dohody.

2. mobilita - službu poskytujeme přímo v místech kde se osoby spadající do cílové skupiny zdržují a žijí

3. respektování svobodné volby - rozsah využívání nabízených služeb si klient volí sám. Pracovníci respektují klientovo rozhodnutí.

4. dodržování práv klientů - klienty motivujeme k uplatňování svých práv, zachováváme mlčenlivost o důvěrných sděleních klienta, upevňujeme u klienta vědomí jeho důstojnosti

5. individuální přístup - ke klientům a k řešení jejich situace přistupujeme s ohledem na jejich jedinečnost.

6. odbornost - pracovníci se soustavně vzdělávají ve své profesi, tak aby mohli poskytovat kvalitní služby svým klientům.

CÍLE SLUŽBY:

1. Individuálně zaměřená a dosažitelná služba

1.1) Motivace klientů k zapojení se do aktivit, které posílí jejich začlenění ve společnosti.

2. Stabilní služba, o které jsou uživatelé i veřejnost informováni

2.1) Zvyšování informovanosti veřejnosti o službě a propagace služby

2.2) Zapojení do řešení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením v regionu

3. Služba, jejíž kvalita stále roste

3.1) Úpravy zázemí TSP

3.2) Podpora profesního růstu pracovníků TSP

3.3) Včasné reflektování služby TSP na aktuální potřeby klientů

3.4) Posílení personálního zajištění služby

nahoru

© Středisko sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm.
All rights reserved. 2009-2020

O nás | Pečovatelská služba | NZDM Klub Kryt | Terénní práce | Azylová ubytovna s noclehárnou
Klub důchodců | Podporují nás | Kontakty | Odkazy

Created by: Michal Pustka Design by: DALIart